Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Liuyuan DingXiaodong GuoYong HouYoubin LiZhibing LiuChunli SongYuling TaoJia Wang (Xuemei)Gang WuJian Xu

Director

Yuzhong Zhang

Advertisement
Advertisement

Advertisement