Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Neudobnyy chelovek

1978
2h 9m
Drama
Advertisement

Cast

Andrey Kazantsev (Aleksey Verstov)Viktor Miroshnichenko (Oleg Pavlovich)Evgeniy Kindinov (Vasiliy Mikhaylovich)Yelena Chekan (Irina Tikhonovna)Yuriy Mazhuga (Afanasiy Vasilyevich Afonin)Dmitri Franko (Yevgeniy Aleksandrovich Bektashev)Vladimir Zamanskiy (Grigoriy Ivanovich Verstov)Valeriy Nosik (Bronislav Ukhanov)Vladimir Brodskiy (Ivan Petrovich)Gennadi Bolotov (Yuriy Yuryevich Troshin)Agafya Bolotova (Personnel Department Employee)Lidiya Chashchina (Ivanitskiy's Wife)Leonid Danchishin (Mikhail Yefantsev)Yuriy Dubrovin (Volodya Pervukhin)Sergey Dvoretskiy (Conferee)Neonila Gnepovskaya (Conferee)Oksana Grigorovich (Larisa)Valentin Grudinin (Personnel Director)

Director

Vladimir Dovgan

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement