Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Reign of Assassins

2010
1h 57m
Action/Adventure
Advertisement

Cast

Michelle Yeoh (Zeng Jing)Jung Woo-sung (Jiang Ah-sheng)Xueqi Wang (Cao Feng, The Wheel King)Barbie Hsu (Ye Zhanqing (Turquoise))Shawn Yue (Lei Bin)Xiaodong Guo (Zhang Renfeng)Kelly Lin (Xi Yu)Yiyan Jiang (Tian Qingtong)Leon Dai (Lian Sheng, the Magician)Hee Ching Paw (Mrs. Cai)Matt Chung-tien Wu (Killer Bear)Shih-Chieh King (Doctor Li)Pace Wu (Qing Jian (Kongdong Teal Sword))Zonghan Li (Lu Zhu (Wisdom))Angeles Woo (Eater Bear)Xiaoguang Hu (Song Yang 5 Leader)Zhi Han (Song Yang 5 Member 1)Han Qing Xing (Song Yang 5 Member 2)

Directors

John Woo, Chao-Bin Su

Advertisement

Synopsis

Drizzle/Zeng Jing tries to start a new life after she had betrayed her gang and hid the remains of monk.

Recommendations

Advertisement

Advertisement