Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Servant of the People 2

2016
1h 40m
Comedy/Family
Advertisement

Cast

Volodymyr Zelenskyy (Vasyl Petrovych Holoborodko)Evgeniy Koshevoy (Sergey Viktorovich Mukhin)Stanislav Boklan (Yuriy Ivanovich Chuiko)Olha Zhukovtsova-Kyiashko (Oksana Skovoroda)Georgiy Povolotskiy (Tolya)Vladimir Goryanskiy (Rustem Ashotovich Mamatov)Dmitriy Lalenkov (Mikhail Semonovich Royzman)Yuriy Grebelnik (Andrey Nikolayevich Nemchuk)Sergey Kalantay (Otto Adelweinsteiner)Andrey Danilko (Verka Serduchka)Inna Belokon (Verka Serdyuchka's mother)Yuriy Gorbunov (Corporate party host)Stepan Kazanin (Corporate party organizer)Miko Fatalov (Mika Tasunyan)Anastasiya Chepelyuk (Anna Mihailovna)Vitaliy Ivanchenko (Vitaliy Romanchenko)Zhanna Bogdevich (Zhanna Yuryevna Borisenko)Aleksey Smolka (Sergey Leonidovich Karasyuk)

Director

Aleksey Kiryushchenko

Advertisement

Synopsis

'What if an ordinary man, an honest and principled teacher, becomes the President? Would he be able to survive in the world of high politics, overcome all obstacles and corruption, and confront the oligarchs and all political opponents?'

Advertisement

Advertisement