Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

The M Riders: Finding Pangu

2016
1h 35m
Fantasy
Advertisement

Cast

Eric Ang-Lin Lee (Eric Campbell)Yi-Hsun Lin (Mythy Stan)Rui-di Weng (All Pass)Lawrence Liu (Flame King)Rainbow Tsai (Dawn)Linda Lin (Dimili)Ling Hai (You Li)Beige Liu (Lu Qing)Jingchuan Xu (Yali)Qi Chen (Qi Long)Xiyue Cao (Qianqian)Nan Shi (Aoge)Xinyu Wang (Number One)Yanwen Shi (Xi You)Yu Miao (Shi Lu)Jinhui Ren (Male Anchor)Feng Kou (Kentucky)Ching-Ting Hsia (Pavarotti)

Director

Liang Zhao

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement