Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Sergei Gurzo (Zhenya Omega)Rimma Shorokhova (Olga - Kosharova)Idris Nogajbayev (Idris)Nina Grebeshkova (Raya)Vladimir Boriskin (Filya-enthusiast)Vsevolod Tyagushev (Kotik - Konstantin Suslikov)Ivan Lobyzovskiy (Borodavka - Lev Nikolayevich)G. Fedorovskiy (Uncle Vasya)Pavel Kayrov (Chausov - Pavel Ilich)Shakhan Musin (Partorg (party organizer))Kenenbai Kozhabekov (Khavash Atabayev)L. Olshevskiy (Dzyuba)Nadezhda Samsonova (Chauffeur Marusya)K. AkmatovaK. AlishevTamara DumnayaOlga Dussan (Polikarpovna - Uncle Vasya's wife)Rakhia Koychubayeva (Khafiza Beysenova)

Director

Aleksandr Medvedkin

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement