Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Breathing

2016
1h 40m
Crime/Drama/Thriller
Advertisement

Cast

Ke Jing (Wang Nan)Haolun Fan (Huo Yan)Bai Shang (Hai Yang)Yunru Zhou (Liang Xiaoxiao)Enxi Jiao (Liu Xiaoyu)Jin Yang (Lu Yao)Shuang Gao (Liu Fei)Yunong Pang (Yatong)Haoze Yin (Guo Heng)Tianci Cheng (Binbin)Wendi Liu (Hu Hu)Changjiang Dai (Dagang)Meng Li (Xi Hua)Yafan Liang (Teacher Mei)Yun Sun (Human Trader)

Director

Haolun Fan

Advertisement

Synopsis

A Multiple meaning redemption, the return of human nature.

Advertisement

Advertisement