Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Yoanna Boukovska (Stella)Petar Popyordanov (Jimmy)Stefka Yanorova (Rosi)Nikolai Urumov (Luko Lukov)Mariyan Bozukov (Niki)Bashar Rahal (Moldovanetz)Ivan Laskin (Vladi)Georgi Mihalkov (Evstati)Hristo Mutafchiev (Acho)Anastasiya Ingelizova (Pavlina)Georgi Rusev (Petar Diamandiev)Maria Statulova (Vesa)Vassil Mihajlov (Sledovatel)Krasimir Rankov (Dancho Markov)Krystjo Lafazanov (Stanoev)Veselin Rankov (Evtimov)Denitza Koycheva (Iva)Anani Yavashev (Merdzhanski)

Director

Ivan Andonov

Advertisement

Synopsis

The year is 1995. The Diamandie family lives in a Danube town.

Advertisement

Advertisement