Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Huángpu jiang de gùshì

1959
1h 40m
Drama
Advertisement

Cast

Heling Wei (Xingen Chang)Fa Zhang (Guishan Chang)Yun Tan (Xingen's wife)Liangliang Zhou (Zhaorong Yang)Qiming Ji (Zhenhai Fang)Shu Chen (Acai Zhu)Hua Yang (Factory director Sun)Ke Lu (Fulin Ma)Yi Zhang (Defa Li)Baoluo Li (Yongchang Chen)Fei Liu (Dayong Wang)Niu Tie (Guizi)

Director

Zuolin Huang

Advertisement

Synopsis

About the fate of the Chinese worker, who linked his life with the revolutionary struggle, about his family, who gave many years to their native plant, about the victory of the people's power in the country.

Recommendations

Advertisement

Advertisement