Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

The Boatman Fighters

1973
Action/Adventure
Advertisement

Cast

Tien Pai (Chang Pao-Chai)Fan Chiang (Tsui Ying)Hsin Ling (Tsai Chin-Hua)Dai-wei Yang (Tsai Chang-Kan)Hsi ChangChok-Chow CheungTi Chin (Wang Ta-Liang)Siu-Loi Chow (Chiang Chuan)Yi-Sheng HanKuo-Liang HuangChun-Ching Ko (Yeh Chien)Yu Pai (Mrs. Chang)Lung Tong (Chang Lao-San)Shin Yu (Tiger Ho)Biao YuenMo Yuen (Extra)Lung Yun (Shen Tien)

Director

Cheng-Liang Kwan

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement