Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

The Devil Fox

1982
1h 32m
Thriller
Advertisement

Cast

Yi-Chan LuChung-Tien ShihKuo-Chu ChangSing ChenHui HanEun-Seop JuYong-man KimYu-Sin KimKim KongYung-Moon KwanJae-yeong LeeJin-Kyoung LeeTi LuSha MaSha-Fei OuyangJung-jeon SaHsi-Ping WuHsiung Yang

Director

Hao Li

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement